Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia gospodarczego
wtorek, 15 czerwca 2021 00:00

Wrocław, dnia 15.06.2021 r.

DSPM.221.1.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

1.      Przedmiot zamówienia

1)   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia gospodarczego, w zakresie opisanym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2)     Wykonawca winien opracować ofertę po dokładnym zapoznaniu się z charakterystyką
i zakresem robót określonym w przedmiarze robót. Wykonawca może dokonać, na własny koszt, wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.

3)   Oferta Wykonawcy musi uwzględniać koszty związane z organizacją pracy w budynku użyteczności publicznej – przedmiot zamówienia może być wykonywany  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00, a w inne dni i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

4)    Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru przedmiotu umowy, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały i gwarancje producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz podpisaną kartą gwarancyjną.

5)  Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

2.      Informacje dodatkowe

1)     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

2)     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3)    Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

4)   W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami składana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od wybranego
w toku postępowania Wykonawcy przed zawarciem umowy, złożonej oferty wraz z załącznikami w oryginale.

5)     Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

6)    Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.

7)     Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich z dokładnością co do grosza.

8)   Cena oferty to łączna wartość brutto wszystkich kosztorysów ofertowych uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, tj. w szczególności wszystkie asortymenty robót ujęte w przedmiarach robót, koszty ubezpieczenia, koszty związane z organizacją pracy w budynku użyteczności publicznej, pracą Wykonawcy
w godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, zakupem, dostawą, rozładunkiem i ewentualnym magazynowaniem materiałów, pracą sprzętu, koszty związane z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót, wywozem nieczystości oraz ich prawidłowego składowania i utylizacji, koszty uwzględniające warunki gwarancji i rękojmi oraz podatek VAT, a w przypadku powierzenia części zamówienia osobom trzecim, także koszt zaangażowania podwykonawców.

9)  Wskazane jest, aby kolejność pozycji kosztorysu ofertowego odpowiadała kolejności pozycji w przedmiarze robót. Pozycje przedmiarów, które nie zostaną wycenione, będą uważane jako pozycje scalone z innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.

10) Kosztorys ofertowy zaleca się sporządzić w formie kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

11) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert, ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą liczbę punktów, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12) Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:

a)      aktualnie obowiązujący dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa, umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia) na wartość nie niższą niż wartość umowy.

3.      Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się udzielenie zamówienia winien przedłożyć wraz z ofertą, poza kosztorysem ofertowym:

1)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)   oświadczenie o tym, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji,

4.      Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2021 r.

5.      Kryteria oceny ofert:  najniższa cena całej oferty (C) – 100%

6.      Oferta Wykonawcy powinna zawierać w szczególności:

1)      nazwę Wykonawcy i adres Wykonawcy

2)   cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

3)   stawkę podatku VAT,

4)   kosztorys ofertowy wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3 zapytania ofertowego,

5)      termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż określony przez Zamawiającego,

6)      okres gwarancji.

 7.      Ofertę można przesłać:

1)      za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

ul. Stawowa 24

50-018 Wrocław, pokój nr 14 (sekretariat),

2)      pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

3)      faksem pod nr 71 343 85 92.

 8.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2021 r. do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

- zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1 - przedmiar robót

- załącznik nr 2 - wzór umowy