Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Projekt "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"

 

Dane o projekcie:

Tytuł projektu: Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Nazwa wnioskodawcy: Województwo Dolnośląskie

Całkowita wartość projektu: 11 511 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 784 775,00 zł

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 11 dolnośląskich JST (Woj. Dolnośląskiego, 3 Miast na prawach Powiatów: Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia i 7 Powiatów: Bolesławieckiego, Kłodzkiego, Lubińskiego, Lwóweckiego, Oleśnickiego, Świdnickiego, Wrocławskiego). Woj. Dolnośląskie jest w projekcie Partnerem Wiodącym. Partnerzy zakładają realizację projektu przy pomocy Realizatorów prowadzonych przez siebie 53 szkół /plac. kształ. zawod. Regiony, które nie posiadają osobowości prawnej, a zatem nie mają możliwości aplikowania o środki samodzielnie. Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia (staże/praktyki zawododowe u pracodawców dla 1820 uczestników i cykl zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminu zawodowego dla 2275 uczestn., który kończyć się będzie obowiązkowym dla uczestnika próbnym egzaminem zawodowym), których efektem ma być lepsze przygotowanie uczniów/słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Formy wsparcia:

1. Staże/Praktyki zawodowe dla uczniów/słuchaczy u pracodawców

W stażach weźmie udział 1820 osób tj. 80% uczestników projektu. Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników/słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym w danej szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staże/praktyki zawodowe mają w założeniu wykraczać poza zakres praktycznego kształcenia zawodowego w celu zwiększenia ich wymiaru objętego podstawą programową nauczania danego zawodu i realizowane będą z reguły w systemie miesięcznym w wymiarze 150 godzin. Wszystkie staże/praktyki realizowane będą w zakładach pracy u pracodawców. Zadanie jest ogólnodostępne i w równym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn. W zakresie równości płci przewidziano dostęp zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, przy zachowaniu jednak priorytetów pozwalających wspierać płeć uznaną tradycyjnie za mniej zainteresowaną daną dziedziną wiedzy.

2. Cykl zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych

Udział w zajęciach weźmie 100% uczestników tj. 2.275 uczniów/słuchaczy mogących kształcić się w 42 zawodach. Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskanie przez nich wyższych wyników na tych egzaminach, co w końcowym efekcie wpłynąć ma również na zwiększenie ich szans w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły. Zajęcia odbywać się będą w formie teoretycznej lub praktycznej w grupach liczących max. do 6 os. i kończyć się będą próbnym egzaminem. Zaplanowano dla każdego uczestnika obowiązkowy udział w cyklu min. 8 i max 48 godz. zajęć kończących się próbnym egzaminem zawodowym. Zadanie jest ogólnodostępne i w równym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn. W zakresie równości płci przewidziano dostęp zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, przy zachowaniu jednak priorytetów pozwalających wspierać płeć uznaną tradycyjnie za mniej zainteresowaną daną dziedziną wiedzy.

Kontakt:

Biuro Projektu:

Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu,

ul. Stawowa 24,

50-018 Wrocław

pokój nr 33

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel: 798 716 712 lub 572 672 735

 

Dokumenty dla słuchaczy realizujących staż:

- Regulamin naboru na staż

- Zał. 1 Zgłoszenie udziału

- Zał. 2 Wykaz uczestników

- Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

- Zał. 4 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Zał. 5 Dzienniczek stażu

- Zał. 6 Wzór umowy

- Zał. 7 Program stażu

 

Dokumenty dla pracodawcy realizującego staż:

- Umowa DSPM - Pracodawca

- Zał. 1 Program stażu

- Zał. 2 Dzienniczek stażu

- Zał. 3 Certyfikat

- Zał. 4 Rozliczenie kosztów

- Jak wypełnić zał. 4

- Rozliczenie stażu krok po kroku

 

Dokumenty dot. zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów zawodowych:

- Protokół z przeprowadzenia egzaminu

- Regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych

- Sprawozdanie nauczycieli z wykorzystania doposażenia podczas próbnych egzaminów zawodowych

- Wykaz godzin pracy nauczycieli prowadzących zajęcia

- Wykaz uczestników na próbnym egzaminie

- Zał. 1 Zgłoszenie udziału

- Zał. 2 Formularz SL2014

- Zał. 3 Wykaz uczestników

- Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa

- Zał. 5 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Zał. 6 Dziennik zajęć

- Zał. 7 Program zajęć dodatkowych

- Zał. 8 Wzór ankiety

- Zgoda na udział w zajęciach online