BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Ogólne warunki przyjęcia kandydatów

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

  • wykształcenie średnie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020

– od 13 maja 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.

 

Ogłoszenie wyników: Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia zostanie umieszczona w siedzibie szkoły w dniu 30 sierpnia 2019 r. ok. godz. 10:00.

Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej: www.farmadent.wroclaw.pl

 

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

1. Wniosek (prosimy o dwustronne drukowanie dokumentu i wypełnienie drukowanymi literami)

pdf s  - wniosek

2. Podanie o przyjęcie do szkoły

pdf s  - przykładowy wzór podania

3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej np. oryginał, odpis notarialny

4. Cztery zdjęcia (wym. 37 x 52 mm. lub inny wymiar)

5. Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia

pdf s  - klauzula informacyjna

6. Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

7. Poświadczenie wykonania szczepienia przeciw WZW typu B (zaświadczenie lub ksero) - w przypadku zaszczepienia się przed przystąpieniem do nauki.

pdf s - przykładowy wzór zaświadczenia (do wykorzystania w przypadku, gdyby placówka nie posiadała własnych druków)

8. Po dostarczeniu do szkoły w/w dokumentów sekretariat wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka.

  • kandydaci na kierunek Technika Elektroradiologii - zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy z uprawnieniami do przeprowadzania badań osób mających kontakt z promieniowaniem jonizującym.

Bezpłatne badania można wykonać:

  • Wykaz placówek przeprowadzających badania lekarskie

pdf icon s - placówki medycyny pracy 2019

 

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do ostatniego dnia składania dokumentów.

UWAGA!

Sekretariat przyjmuje dokumenty w jednej ofertówce - przezroczystej koszulce wpinanej do segregatora.

 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na określonym kierunku kształcenia brane są pod uwagę następujące kryteria, które mają jednakową wartość 1 punktu:

a.  wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona złożeniem oświadczenia kandydata,

pdf s  - oświadczenie

b.  niepełnosprawność kandydata

c.  niepełnosprawność dziecka kandydata

d.  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

  • pkt b, c, d poświadczone stosownymi dokumentami – orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 511 ze zm.) – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,

e.  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata:

  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,

pdf s  - oświadczenie

  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 998) – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,

 

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Podstawa prawna:

Warunki przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Policealnej Medycznej określa:

  • art. 136, 149, 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm).
 
 
button 01 NZP
button 01 LKNCPS